Instituto Zamenhof en Togo

Instituto Zamenhof en Togo

.

La nederlanda lingvo, Néerlandais, Nederländska

Een van de werelddelen waar ik nog niet geweest ben is Afrika.
Voordat het te laat is en ik niet meer reizen kan vanwege gezondheid enz, vertrek ik 13 december 2010 naar het uitverkoren land Togo.
Waarom dat minder bekende kleine land? In Togo ken ik een paar vrienden die Esperanto hebben geleerd o.a mijn pleegzoon die ik ga opzoeken na 24 jaar correspondentie.
In de hoofdstad Lomé bestaat het bekende ”Instituto Zamenhof”, een school die in 2004 is klaar gekomen en gesponsord door Nederlandse en Franse fondsen, organisaties en individuele esperantisten. Velen sturen het schoolgeld, 50 € per jaar, voor die ouders die niet draagkrachtig genoeg zijn om het schoolgeld te betalen.
De school heeft nu 6 klassen basisonderwijs en 4 klassen voortgezet onderwijs voor 450 leerlingen.
Enkelen hebben ook Esperanto geleerd en zijn leraar geworden.
De school behoort tot de modernste en beste scholen in Togo dankzij het enorme doorzettingsvermogen van de administrateur, de heer Gbeglo Koffi.
Ik zal een heleboel meemaken met de kinderen en het leven in Togo aan den lijve ondervinden gedurende drie weken.
Volg mijn dagboek tot 5 januari 2011.

Zie ook op internet: www.eenschoolintogo.nl


Esperanto

La kontinento, kiun mi ankoraŭ ne vizitis, estas Afriko.
Por eviti ke mi ne plu povas vojaĝi pro malsaneco estonte, mi jam forvojaĝos ĉi jare la 13an de decembro al la favorata lando Togolando

Kial tiu malpli konata landeto?
En Togolando mi konas kelkajn amikojn, kiuj lernis Esperanton, i.a. mia zorgfilo Kossi. Lin mi vizitu post 24 jaroj de korespondado.

En la ĉefurbo Lomé ekzistas la konata ”Instituto Zamenhof”, lernejo kiu en 2004 finkonstruiĝis dank´al
la monhelpo de Nederlandaj kaj Francaj organizaĵoj kaj esperantistoj. Multaj ankoraŭ pagas la lernejan kotizon, po 50 € jare, al tiuj gepatroj kiuj ne povas pagi ĝin.

La lernejo nun havas 6 klasojn de bazedukado kaj 4 klasojn de daŭriga edukado al 450 lernantoj. Kelkaj ankaŭ lernis Esperanton kaj iĝis instruistoj. Aliaj estas lernantaj la lingvon La lernejo estas inter la plej modernaj kaj plej bonaj lernejoj en Togolando dank´al la persistemo de la administranto sinjoro Gbeglo Koffi.
Mi multege spertu kun la gelernantoj kaj la vivo en Togo.
Sekvu min dum la 3 semajnoj en tiu ĉi taglibro ĝis la 5a de januaro 2011


De Franse taal, la Franca lingvo, Franska

L’Afrique est le continent que je n’ai pas encore visité. Pour éviter que je ne puisse plus voyager dans à l’avenir pour cause de maladie, je voyagerai le 13 décembre cette année pour le Togo, pays choisi.
Pourquoi ce petit pays inconnu ? J’y connais quelques amis qui ont appris l’Esperanto, entre autres mon filleul. Je lui rends visite après 24 années de correspondance.
A Lomé, la capitale togolaise, se trouve le très connu « Institut Zamenhof », une école créée en 2004 grâce à l’appui financier d’organisations hollandaises et françaises ainsi que des espérantistes. Plusieurs payent encore les frais scolaires à raison de 50 euros annuels en lieu et place des parents d’élèves n’ayant pas les moyens de les payer.
Actuellement, l’école dispose de six classes pour l’éducation primaire et quatre classes pour le secondaire (collège) pour un total de 450 élèves. Certaines personnes ayant appris l’Esperanto, sont des enseignants dans cet-te école qui fait partie des meilleurs et des plus modernes au Togo, grâce à l’endurance de l’ad-ministrateur, Monsieur Gbeglo Koffi.
J’espère expérimenter beaucoup de choses avec les élèves et la vie au Togo. Suivez-moi pendant les trois semaines, dans ce cahier journal, jusqu’au 5 janvier 2011.


Zweeds, La sveda lingvo, Suédois

En av de världsdelar som jag ännu inte har besökt är Afrika. Innan det är för sent, och jag på grund av hälsa m.m. inte kan resa mera, åker jag iväg den 13 december 2010 till Togo. Varför har jag valt detta lilla land som är mindre känt? I Togo har jag en del vänner som har lärt sig Esperanto. Bland annat min fadderson som jag efter 24 års korrespondens kommer att träffa.
I huvudstaden Lomé finns det kända skolan ”Instituto Zamenhof”, som blev klar 2004, den är sponsrad med nederländska och franska medel, organisationer och enskilda esperantister. Många skickar skolpengen om 50 € per år, för de föräldrar som inte klarar av att betala detta själva.
Skolan har nu 6 grundskoleklasser och 4 klasser med fortsatt undervisning för sammanlagt 450 elever. En del har också lärt sig esperanto och blivit lärare.
Skolan tillhör en av de modernaste och bästa skolorna i Togo tack vare den uthålliga administratören Gbeglo Koffi.
Jag kommer att få känning av livet i Togo tillsammans med barnen på skolan under de tre veckor som jag är där. Du kan följa min dagbok till 5 januari 2011.


Wim

Prezentado 1

TogoPosted by Willem Posthuma Wed, November 24, 2010 22:04:40

S:ro Gbeglo Koffi, la administranto de la Instituto Zamenhof. Lia voknomo estas Koffi. Mi renkontis lin kelkfoje dum Universalaj Kongresoj kaj lasttempe rete kaj skajpe. Koffi invitis min al la Togolanda Esperantokongreso c´jare. C´ar mi restas iom pli longe, Koffi ankau invitis min partopreni en la laboro de la lernejo.

Kune kun S:ro Hans Bakker, Koffi initiatis la nunan modernan lernejon. Koffi ankau peras la kontaktojn kun mia zorgfilo, kiu ne havas aliron al la modernaj teknikaj´oj.

Nederlanda

De Heer Gbeglo koffi, de administrateur van het Instituut Zamenhof, stel ik hier aan U voor. Hij wordt meest Koffi genoemd. Ik heb hem een paar keer tijdens wereldkongressen ontmoet en de laatste jaren via internet en skype. Koffi heeft me uitgenodigd deel te nemen aan het Togolese Esperantokongres dat dit jaar tussen Kerst en Nieuwjaar gehouden wordt. Omdat ik 3 weken in Togo verblijf en de Kerstvacantie niet zolang is, heeft Koffi me uitgenodigd over Nederland en Zweden te vertellen met behulp van films

Kossi logossou estas mia zorgfilo ekde 1986. S:ro Hans Bakker kaj mi preparis c´ion en 2003 por la vojag´o al Francio, Nederlando kaj Svedio, dum la UK en Gotenburgo. Sed Kossi ne ricevis la vison. Nun li provas per vendado de legomoj iam financi la vojag´on al Europo, kiu estas lia granda revo

Nederlanda

Kossi Logossou is mijn pleegzoon vanaf 1986, toen ik met hem begon te corresponderen. Hij kon toen al Esperanto.Tesamen met de heer Hans Bakker heb ik geprobeerd hem in 2003 uit te nodigen en deel te laten nemen aan het Wereld Esperantokongres in Göteborg. Maar hij kreeg geen visum.

Nu probeert hij geld te sparen door tuinbouwproducten te verkopen van zijn eigen tuin. En eens zelf de reis te kunnen betalen. Nu ga ik zijn familie opzoeken om te zien hoe hij het heeft, want daar heb ik geen idé van.

Jen la vagabondo mem. Mi prezentas min mallonge. Mi naskig´is sur la insulo Java, kiu tiam ankau estis kolonio kiel Togo, sed de Nederlando. Post 3 jarojn en Japanaj koncentrejoj dum la dua Mondmilito kune patrino kaj du gefratoj, mi venis al Nederlando en 1946. Tie mi pasigis diversajn lernejojn g´is mi ig´is telegrafisto je Nederlanda komerca s´iparo. En 1962 mi translog´ig´is kun mia edzino al Svedio pro la naturo kaj la spaco, kiu ne abundas en Nederlando.

G´is 1994 mi laboris en la industrio kaj c´irkau 1975 mi esperantistig´is. Al C´inio mi trajnis en 1988 per la Transsiberia Fervojo. Tie mi renkontis multajn (junajn) samideanojn de Shenjang en la Nordo g´is Kunming en la Sudo. En 2000 mi partoprenis la Himalajan Renkonton en Nepalo kie mi faris filmon, kion mi ankau intencas fari en Togolando.

Japanion mi vizitis en 2007 dum la UK en Jokohamo. Krome mi vizitis kune kun mia amiko Takashi Ishikawa Hiros´imon. Tiu rekonstruita urbo havas multajn memoraj´on pri la fino de la Dua Mondmilito

smiley Antau fini mian prezentadon, mi volas atentigi vin pri:

1. Trovig´as en la reto alia taglibro pri ADJE Adjevi kiam li en 2008 vizitis Nederlandon (dum la UK en Rotterdam), Hungario (dum la IJK) kaj Francio. La adreso: http://afriko-esperantujo.posthuma.se

Adjevi skribis al mi, ke volonte akceptas esti mian c´ic´erono enTogo dum mia mizito. Mi antaug´ojas revidi lin.

2. Trafoliumu tiun blogon kiam vi serc´as la komencon de g´i. La komenco c´iam estas je la fino. La lasta "raporto" je la komenco. Kiam vi estas je la fino de pag´o daurigu per klakado je la sveda vorto nästa

  • Comments(2)//togo.posthuma.se/#post0